Potrzebne dokumenty

 

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron powinny być dostarczone w oryginałach wcześniej do kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.
Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów: dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu gdy do czynności stają osoby fizyczne, albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych.

Niezbędnymi danymi stron do sporządzenia aktu notarialnego są: imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie i numery dokumentów tożsamości, PESEL, NIP, stan cywilny, adres zamieszkania, a w przypadku osób prawnych - pełna nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, umowa spółki.

Jeżeli przedmiotem czynności notarialnej jest prawo nabyte uprzednio tytułem spadku lub zasiedzenia, a po 01.01.2007 r. także tytułem darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności konieczne jest dostarczenie zaświadczenia potwierdzające zapłacenie podatku, zwolnienie od podatku, wygaśnięcie podatku.

Wniosek o odpis z księgi wieczystej składa się w sądzie rejonowym. Kancelaria notarialna na życzenie klienta może sama pobrać odpis księgi wieczystej na 3 dni przed czynnością.

Dokumenty do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:

1. podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego w tym poświadczenie dziedziczenia, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przydział lub inne, w sytuacji nabycia prawa w drodze spadku - prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
2. aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona 3. zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu

Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu:

1. podstawa nabycia :wypis aktu notarialnego w tym poświadczenie dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub inne
2. aktualny odpis z księgi wieczystej

Dokumenty do zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

1. podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego w tym poświadczenie dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub inne
2. aktualny odpis z księgi wieczystej
3. wypis z rejestru gruntów i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu bądź zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy w przypadku nieruchomości gruntowej
4. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie następowało odłączenie i wpis do nowej księgi wieczystej
5. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości
6. wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej obejmujący nowopowstałe działki wraz z adnotacją "Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"
7. wykaz ze zmian danych ewidencyjnych wraz z adnotacją " Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"
8. wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z zaznaczonymi konturami budynku i adnotacją "Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej"

Dokumenty do poświadczenia dziedziczenia:

1. akt zgonu spadkodawcy
2. zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL osoby zmarłej (do uzyskania w urzędzie dzielnicy lub gminy)
3. testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony
4. akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne)
5. według oświadczenia numery NIP spadkobierców
W przypadku zlecenia sporządzenia aktu notarialnego drogą elektroniczną prosimy o wypełnienia KARTY POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA UMOWY DO REALIZACJI (do pobrania w zakładce pliki do pobrania) i odesłania do kancelarii.