Opłaty

 

TAKSA NOTARIALNA

Kancelaria notarialna pobiera taksę notarialną według rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564, ze zm.) Na podstawie art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.) Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług w wysokości 22 % przekazywany przez notariusza organom podatkowym.
Maksymalna stawka wynosi od wartości:
1) do 3 000 zł-100 zł;
2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
7) powyżej 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.
Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

 

Wypisy, odpisy i wyciągi

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.
2. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.
Poświadczenia
§13. Maksymalna stawka wynosi:
1) za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub nie mogącej pisać:
a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - ł/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł;
2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6 zł;
3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł;
4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:

a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5 zł,
b) w innym celu - 30 zł;
5) za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu - 30 zł.

 

PODATKI

Od dokonywanych czynności notarialnych notariusz pobiera na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z oraz podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy.

 

OPŁATY SĄDOWE

Gdy akt notarialny dokumentuje przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta notariusz ma obowiązek zamieścić w akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz pobrać należne opłaty sądowe.
pliki do pobrania:
Rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych
Ustawa z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych
W celu uzyskania szczegółowych informacji o kosztach czynności notarialnej wskazany jest osobisty kontakt z kancelarią notarialną.

Udzielanie informacji i wyjaśnień jest bezpłatne.